Par mums

Latvijas Sabiedrības veselības asociācija (LSVA) ir dibināta 1995.gada aprīlī. Tās pirmais priekšsēdētājs bija Rīgas Stradiņa universitātes (tobrīd – Latvijas Medicīnas akadēmijas) Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs procesors Ģirts Briģis. Asociācijas galvenais dibināšanas mērķis bija darboties kā profesionālai organizācijai, ap sevi pulcinot biedrus, kuri strādā kādā no sabiedrības veselības jomām: vides veselībā; slimību epidemioloģiskā uzraudzībā; veselības aprūpes organizācijā; profilaksē un veselības veicināšanā. 2007.gada 9.martā asociācija tika reģistrēta Latvijas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Savas pastāvēšanas laikā Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas darbība ir paplašinājusies gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Tā piemēram 2005. gadā LSVA ir iniciators Latvijas Pretsmēķēšanas koalīcijas nodibināšanai. Asociācijas biedri līdzdarbojas arī Latvijas Ārstu biedrības iedibinātajā ārstu atbalsta grupā cīņā pret tabaku, piedalās starptautiskajā Eiropas Komisijas atbalstītajā „Help” kampaņā. 2008. gada novembrī LSVA pārstāvji iesaistās Baltijas Alkohola un tabakas kontroles koalīcijas dibināšanā. Tās pārstāvji darbojas Veselības ministrijas un citu ministriju organizētajās darba grupās, kas risina ar sabiedrības veselību saistītus jautājumus, piemēram, Valsts Smēķēšanas ierobežošanas komisijā, Uztura padomē, Sabiedrības veselības stratēģiskajā padomē, kā arī vairāku sabiedrības veselības jomā aktuālu dokumentu veidošanā un apspriešanā: „Sabiedrības veselības stratēģija”, „Sabiedrības veselības stratēģiskās pamatnostādnes 2011. -2017. gadam” u.c.

Asociācijas biedri regulāri apmeklē Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas ikgadējās konferences un darbojas tās tematiskajās grupās. Līdz šim EUPHA zinātniskajā padomē ir darbojies profesors Ģirts Briģis, bet EUPHA vadības padomē – Anita Villeruša, Iveta Pudule. Ar asociācijas līdzdalību ir organizētas vairākas konferences, piemēram, 2003.gadā notika konference „Bērnu veselība Latvijā”, 2004.gadā konference „Atbalsts Pasaules Veselības organizācijas Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību ratifikācijai un ieviešanai Latvijā”, 2005. gadā starptautiska konference „Sirds veselības veicināšana”, savukārt 2013. gada maijā konference ar starptautisku ekspertu piedalīšanos „ Pusaudžu veselība Latvijā”.

Par savu darbības misiju Latvijas Sabiedrības veselības asociācija uzskata iesaistīšanos ar veselību saistītu problēmu risināšanā valstī, praktizējot uz pierādījumiem balstītu pieeju, kā arī sabiedrības veselības speciālista profesijas un nozares kopumā nostiprināšanu Latvijā.